Sekotvestnesim.lv pakalpojumu lietošanas noteikumi

Izmantojot Sekotvestnesim.lv pakalpojumu, ikvienam to lietotājam jāievēro šādi noteikumi:

  1. Lietotājs apņemas izmantot no Izpildītāja pakalpojumus tikai legāliem mērķiem.
  2. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja ID un paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs, kuram tie piešķirti.
  3. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmu drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā sekotvestnesim.lv patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
  4. Lietotājs, nozaudējot visus vai kādu no lietotāja rekvizītiem (lietotāja ID vai paroli), par to nekavējoties ziņo sekotvestnesim.lv sistēmas administratoram (info@sekotvestnesim.lv). Lietotāja rekvizīti tiks anulēti un to vietā - izsniegti jauni.
  5. Lietotājs apņemas, izmantojot no sistēmām iegūtos materiālus, ievērot normas, ko paredz Fizisko personu datu aizsardzības likums, Autortiesību likums un citi normatīvie akti.

Šo noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā, tiek uzskatīta par sistēmas apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, klasificējams kā kriminālpārkāpums.